arrow icon

Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:

1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach z tym związanych.

2. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 r.

3. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:  Silver City sp. z o.o. z siedzibą w Tomkowej pod adresem TOMKOWA 30 B, 58-140 Jaworzyna Śląska, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527239, REGON 022521414, NIP 8842752472

(zwane dalej: Silver City).

4. Administrator danych osobowych – Silver City – przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zawarcia przez Panią/Pana z Silver City umowy o świadczenie usług oferowanych przez Silver City i wykonania zawartej przez Panią/Pana z Silver City umowy o świadczenie usług oferowanych przez Silver City, a także wykonania ciążących na Silver City obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, wsparcia technicznego, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

6. Silver City jest uprawniona do przekazywania Pani/Pana danych osobowych podmiotom trzecim (zwanym dalej: Podwykonawcami Silver City) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej przez Panią/Pana z Silver City umowy. W związku z tym Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane Podwykonawcom Silver City na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Silver City a Podwykonawcami Silver City. Ponadto Silver City jest zobowiązana do przekazywania Pani/Pana danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

7. Pani/Pana dane osobowe, co do zasady nie są przekazywane poza obszar EOG. Przekazanie Pani/Pana danych osobowych poza obszar EOG może jednak nastąpić, gdy będzie to konieczne w celu zrealizowania Pani/Pana usługi, w tym sytuacji, gdy realizacja usługi będzie wymagała udziału Podwykonawców Silver City posiadających siedziby poza obszarem EOG.

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej przez Panią/Pana z Silver City umowy o świadczenie usług oferowanych przez Silver City, w związku z którą Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej przez Panią/Pana z Silver City umowy o świadczenie usług oferowanych przez Silver City. Natomiast Pani/Pana dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

– dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

– osoba, której dane dotyczą, wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

– dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

– dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

– osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

– przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięcia danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

– Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

– przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę,

– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

10.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

12. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

14. Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

arrow icon